Apie LAIS  

LAIS įstatai

I. Bendroji dalis
    1. Lietuvos automobilių inžinierių sąjunga (LAIS), toliau vadinama "Sąjunga", yra savarankiška asociacija, vienijanti automobilių transporto inžinierius.
    2. Sąjungos veikla remiasi laisva valia įstojusių narių visuomeniniu darbu. Sėkmingam tikslų įgyvendinimui gali būti priimti į darbą ir etatiniai darbuotojai.
    3. Sąjunga yra juridinis asmuo, kurio veikla vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje laikantis LR Konstitucijos, LR Civilinio kodekso, LR Asociacijos įstatymo, kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, ir savo veiklą grindžia šiais įstatais. Ji turi atsiskaitomąją sąskaitą, patvirtintos formos antspaudą ir Sąjungos emblemą.
    4. Sąjungos teisinė forma – asociacija.
    5. Sąjungos buveinė yra J. Basanavičiaus g. 28, Vilniuje.
    6. Sąjunga miestuose ar regionuose gali steigti skyrius.
    7. Sąjunga yra nepelno organizacija. Jos veiklos tikslas nėra pelno siekimas.
    8. Sąjungos veiklos laikotarpis neribojamas.

II. Veiklos tikslai
    1. Ginti savo narių profesinius, socialinius, ekonominius ir darbinius interesus.
    2. Kelti profesinį ir etinį savo narių lygį, skatinti juos gilinti profesines žinias.
    3. Skleisti automobilių transporto technines ir organizacines naujoves.
    4. Informuoti visuomenę apie automobilių transporto naujoves, problemas ir jų vertinimą.
    5. Atstovauti nepriklausomai nuomonei techniniais ir juridiniais klausimais, susijusiais su automobilių transporto reikalais, taip pat ir dėl atliktų ekspertizių.
    6. Vykdyti automobilių transporto ekspertų darbą.
    7. Teikti profesinę pagalbą ir kolegišką paramą Sąjungos nariams.
    8. Laikytis vieno iš svarbiausių tikslų, kad projektuojant, gaminant ir eksploatuojant automobilių transporto priemones, gaminius, atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir automobilių transporto įmones, būtų laikomasi normatyvinių ir teisės aktų, esminių Europos Sąjungos reikalavimų.

III. Priemonės tikslams įgyvendinti
    1. Steigia Sąjungos narių profesinio gynimo komisijas, gina jų teises ir interesus.
    2. Organizuoja su automobilių transportu susijusiais klausimais kursus, seminarus, paskaitas, diskusijas, pasitarimus, mokslines-technines konferencijas, parodas, rengia dalykines išvykas respublikoje ir užsienyje.
    3. Bendradarbiauja su kitomis šalies ir užsienio organizacijomis, plėtojant automobilių transporto mokslines-technines, organizacines ir ekonomines idėjas.
    4. Palaiko ryšį su šalies informacinėmis priemonėmis apie automobilių transportą bei teikia joms informaciją.
    5. Skatina naujų automobilių transportą reguliuojančių įstatymų, normų ir standartų rengimą ir egzistuojančių atnaujinimą bei vertina juos, teikia savo išvadas ir pasiūlymus atitinkamoms valstybės institucijoms.
    6. Valstybės valdymo institucijų prašymu, taip pat ginčytinais atvejais, atlieka šalies automobilių transporto projektų ekspertizę. Siūlo ekspertų kandidatūras į valstybės valdymo institucijų sudaromas komisijas.
    7. Atestuoja ir sprendžia profesinės kvalifikacijos suteikimo klausimą inžinieriams, turintiems automobilių transporto specialybę.
    8. Skatina inžinierių kūrybinę veiklą.
    9. Organizuoja savo leidinių leidybą.
    10. Steigia skyrius.
    11. Turi teisę gauti paramą.
    12. Steigia fondus ir juose dalyvauja.
    13. Bendradarbiauja su kitomis organizacijomis.
    14. Sąjunga vykdo šią ūkinę veiklą:
            22.1 Leidyba
            22.11 Knygų leidyba
            22.12 Laikraščių leidyba
            22.13 Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba
            22.14 Garso įrašų leidyba
            22.15 Kita leidyba
            22.2 Spausdinimas ir susijusių paslaugų veikla
            22.21 Laikraščių spausdinimas
            22.22 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas
            22.23 Knygų įrišimas
            22.24 Parengiamoji spausdinimo veikla
            22.25 Pagalbinė, su spausdinimu susijusi, veikla
            22.3 Įrašytų laikmenų tiražavimas
            22.31 Garso įrašų tiražavimas
            22.32 Vaizdo įrašų tiražavimas
            22.33 Kompiuterinių laikmenų tiražavimas
            80.22 Techninis ir profesinis vidurinis mokymas
            80.22.10 Profesinis mokymas
            80.22.20 Profesinis specialusis mokymas
            80.4 Suaugusiųjų ir kitas švietimas
            80.41 Vairavimo mokyklų veikla
            80.42 Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
            80.42.20 Suaugusiųjų profesinis mokymas
            80.42.30 Kvalifikacijos tobulinimas
            80.42.40 Papildomas mokymas
    Licencijuojamai veiklai, nustatytai Lietuvos Respublikos įstatymuose, turi būti gauta Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos pavedimu kitos įgaliotos institucijos išduota licencija. Sąjunga įmonė gali verstis ūkine veikla Lietuvos Respublikoje bei už jos ribų.

IV. Sąjungos nariai, jų teisės ir pareigos
    1. Sąjungos nariais gali būti tiek Lietuvos, tiek kitos šalies piliečiai, turintys automobilių transporto inžinieriaus, bakalauro ar magistro diplomą, taip pat kitos, su automobilių transportu susijusios, specialybės inžinieriaus, bakalauro ar magistro diplomą, pripažįstantys Sąjungos įstatus, aktyviai dalyvaujantys Sąjungos veikloje ir mokantys narių mokesčius.
    2. Sąjungos nariai.
            2.1. Sąjungos narius priima skyrius pagal stojančiojo prašymą.
            2.2. Nariai turi teisę:
                    a) rinkti Sąjungos valdžią;
                    b) naudotis Sąjungos pagalba, gynyba ir patarimais, susijusiais su profesine, darbine veikla bei siekiant profesinio tobulinimosi;
                    c) dalyvauti Sąjungos organizuojamuose susirinkimuose, paskaitose, mokymuose, mokslinėse-techninėse konferencijose;
                    d) gauti informaciją apie Sąjungos veiklą;
                    e) naudotis pagal nustatytas taisykles Sąjungos įranga ir patalpomis;
                    f) išstoti iš Sąjungos parašius prašymą.
            2.3. Sąjungos nariai privalo:
                    a) aktyviai dalyvauti Sąjungos veikloje ir siekti įgyvendinti Sąjungos tikslus;
                    b) laikytis įstatų, Sąjungos nutarimų ir potvarkių;
                    c) laikytis profesinės etikos kodekso;
                    d) mokėti nario mokestį (stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka patvirtinama atskiru dokumentu – nedirbantys pensininkai moka lengvatinį nario mokestį).
            2.4. Narystė baigiasi:
                    a) nevykdant pareigų, nurodytų p. IV. 2. 3.;
                    b) nemokant nario mokesčio po raštiško įspėjimo ilgiau kaip 12 mėnesių;
                    c) pažeidžiant profesinės etikos kodeksą ar orumą ir darant Sąjungai žalą.
            2.5. Narystės atstatymas:
                    a) asmenų, netekusių narystės, pakartotinis priėmimas vykdomas skyriaus nutarimu;
                    b) skyriaus nutarimą dėl narystės galima apskųsti Sąjungos prezidiumui, o prezidiumo nutarimą – delegatų suvažiavimui.
            2.6. Sąjungos rėmėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, remiantys Sąjungą ir su ja bendradarbiaujantys. Rėmėjai turi teisę:
                    a) naudotis Sąjungos patarimais, susijusiais su techniniais klausimais, bei pagalba, keliant savo darbuotojų kvalifikaciją;
                    b) dalyvauti Sąjungos renginiuose, susirinkimuose, seminaruose, paskaitose bei konferencijose.
            2.7. Sąjungai draudžiama:
                    a) neatlygintinai perduoti Sąjungos turtą nuosavybėn Sąjungos nariui, valdymo organų nariui, Sąjungos darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
                    b) mokėti Sąjungos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Sąjungos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;
                    c) Sąjungos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos Sąjungos ar jos valdymo organų nariams, Sąjungos darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
                    d) suteikti paskolas, įkeisti Sąjungos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Sąjungos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba LR įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
                    e) skolintis pinigų iš Sąjungos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
                    f) skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
                    g) pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
                    h) parduoti Sąjungos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
                    i) steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;
                    j) vykdyti valstybės ir savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
                    k) vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;
                    l) ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
            Su nariais susiję asmenys:
                    - Sąjungos narių – fizinių asmenų artimų giminaičių, sutuoktinio, sugyventinio, sutuoktinio ar sugyventinio artimiausi giminaičiai;
                    - juridiniai asmenys, kurie turi daugiau kaip pusę balsų Sąjungos nario juridinio asmens organe;
                    - juridiniai asmenys, kurių organuose daugiau kaip pusę balsų turi Sąjungos narys, ir aukščiau nurodytas asmuo ar asmenys kartu.

            Sąjunga negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Sąjungos įstatuose yra nustatyta, tikslams.

V. Sąjungos valdymas
    1. Aukščiausias Sąjungos organas yra delegatų suvažiavimas.
    2. Sąjungos Taryba ir valdyba.
    3. Vienasmenis valdymo organas – Sąjungos prezidentas. Prezidentui išvykus, susirgus ar kaip kitaip neesant, Sąjungos vadovo pareigas vykdo pavaduotojas:
            3.1. savarankiškai vykdo Sąjungos narių susirinkimo , Tarybos ir valdybos pavestas funkcijas ir jų nutarimus, tvarko operatyvius veiklos reikalus;
            3.2. atidaro ir uždaro Sąjungos sąskaitas banko įstaigose;
            3.3. išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;
            3.4. pateikia klausimus svarstyti Sąjungos visuotiniam narių susirinkimui;
            3.5. visus oficialius dokumentus, susijusius su Sąjungos veikla, tvirtina prezidentas;
            3.6. atstovauja Sąjungai teisme, arbitraže bei santykiuose su kitais juridiniais asmenimis;
            3.7. sudaro sandorius Sąjungos vardu.
    4. Profesinės etikos komisija.
    5. Sąjungos Tarybos ir valdybos bei Profesinės etikos komisijos įgaliojimai trunka 4 metus.
    6. Naujai išrinkti valdymo organai turi suformuoti ir perimti veiklą iš buvusios valdžios per 15 dienų nuo rinkimų dienos.
    7. Vietiniai skyriai gali jungtis į regioninius skyrius pritarus Sąjungos valdybai.
    8. Finansinės kontrolės (revizijos) komisija.

VI. Sąjungos organai
A. Delegatų suvažiavimas
    1. Delegatų suvažiavimas yra aukščiausias Sąjungos organas.
    2. Suvažiavime dalyvauja delegatai ir Tarybos, finansinės kontrolės (revizijos) bei profesinės etikos komisijos nariai. Delegatų rinkimo tvarką nustato Taryba.
    3. Delegatų suvažiavimas gali būti eilinis ir neeilinis:
            a) eilinis suvažiavimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą metuose;
            b) neeilinis suvažiavimas gali būti šaukiamas pagal valdybos nutarimą, finansinės kontrolės (revizijos) komisijos ar skyrių, atstovaujančių ne mažiau kaip ½ Sąjungos narių, reikalavimu. Suvažiavimas turi įvykti ne vėliau kaip 3 mėnesiai nuo datos, kai prezidiumo posėdyje buvo iškeltas reikalavimas.
    4. Delegatų suvažiavimas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau 2/3 delegatų. Suvažiavimo nutarimai priimami paprasta balsų dauguma.
    5. Suvažiavimą pradeda prezidentas, po to išrenkamas suvažiavimo pirmininkas.
    6. Delegatų suvažiavimo kompetencija yra:
            a) nagrinėti Tarybos, prezidento finansinės kontrolės (revizijos) ir profesinės etikos komisijų ataskaitas ir jas patvirtinti;
            b) priimti įstatus ir juos keisti;
            c) numatyti Sąjungos veiklos kryptis ir uždavinius, bendradarbiavimo su kitomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis formas ir būdus;
            d) rinkti Sąjungos Tarybą ir pirmininką, finansinės kontrolės (revizijos) ir profesinės etikos komisijas;
            e) nustatyti balsavimo būdą, renkamo organo narių skaičių. Kandidatūros į renkamus organus aptariamos viešai. Išrinkti į valdžios organus yra tie kandidatai, už kuriuos balsavo daugiau kaip pusė dalyvaujančių delegatų;
            f) nustatyti nario mokesčio dydį.
B. Sąjungos Taryba
    1. Laikotarpiu tarp Sąjungos delegatų suvažiavimų aukščiausioji valdžia yra Sąjungos Taryba, kurią sudaro Sąjungos pirmininkas ir Tarybos nariai, iš viso 9 nariai.
    2. Sąjungos Taryba iš savo narių renka valdybą ir jos prezidentą bei pavaduotoją, iš viso
    3 Nariai nustatyta tvarka tvirtina etatinių darbuotojų skaičių ir jų atlyginimo dydį.
    4. Sąjungos Taryba pagal delegatų suvažiavimo nutarimus nustato veiklos kryptis:
            a) koordinuoja Sąjungos veiklą, rekomenduoja skyriams pagrindines darbo kryptis, apibendrina jų veiklą;
            b) sudaro pagrindinių darbo krypčių sekcijas. Taip pat gali būti sudarytos tikslinės komisijos svarbiems klausimams spręsti;
            c) atstovauja, rengia ir pateikia valstybės valdymo organams pasiūlymus, rekomendacijas, išvadas klausimais, susijusiais su sąjungos veikla ir tikslais;
            d) skelbia respublikinius konkursus, apžiūras, parodas;
            e) užmezga ryšius su vidaus ir užsienio šalių giminingomis profesiniu požiūriu sąjungomis, siunčia narius į stažuotes ir kitas priemones;
            f) priima nutarimą dėl Sąjungos įstojimo į kitas šalies ar užsienio organizacijas;
            g) sustabdo skyrių nutarimus, jei jie prieštarauja įstatams, Sąjungos Tarybos potvarkiams ar įstatymų nuostatoms;
            h) steigia įmones, vykdančias atskirą ūkinę veiklą;
            i) gina Sąjungos narių teises ir prestižą. Pateikia kandidatus į valstybinius ir kitokius apdovanojimus;
            j) turi spaudos organą, skiria vyriausiąjį redaktorių;
            k) Sąjungos Taryba, atsižvelgiant į narių skaičių, nustato skyriams mokesčio dydį Sąjungos Tarybai Sąjungos veiklai vykdyti.
    5. Sąjungos valdybos kompetencijai priklauso:
            a) vykdyti Sąjungos Tarybos nutarimus;
            b) rengti Tarybos darbo planus, sąmatas;
            c) sudaryti sutartis gamybinei ir ekonominei veiklai;
            d) kaupti ir skirstyti lėšas, valdyti Sąjungos turtą, taip pat jos vardu prisiimti įsipareigojimus;
            e) prižiūrėti Sąjungos organizacinių vienetų veiklą;
            f) kviesti valdybos, Tarybos posėdžius bei dirbti visą organizacinį darbą;
            g) steigti laikinąsias komisijas.
    6. Valdybos nutarimai, priimti jo kompetencijai priklausančios veiklos srityse, turi nutarimų galią.
C. Sąjungos finansų kontrolės (revizijos) komisija
    1. Sąjungos finansų kontrolės (revizijos) komisija renkama suvažiavime iš trijų asmenų 4 metų laikotarpiui.
    2. Komisija iš savo tarpo renka pirmininką ir jo pavaduotoją.
    3. Komisijos kompetencija yra:
            a) kontroliuoti Tarybos, valdybos, skyrių finansinę ir ūkinę veiklą, lėšų ir materialinių vertybių apskaitą, sutarčių vykdymą bei finansinių operacijų teisėtumą;
            b) dalyvauti Tarybos darbe. Supažindinti Tarybą ir valdybą su priežiūros išvadomis;
            c) reikalauti sušaukti Tarybos posėdį arba neeilinį delegatų suvažiavimą, jeigu būtų nustatyti įstatų nevykdymo atvejai;
            d) delegatų suvažiavimo metu pateikti savo Sąjungos finansinės ūkinės veiklos ataskaitą.
D. Profesinės etikos komisija
    1. Komisija renkama visuotiniame delegatų suvažiavime 4 metams.
    2. Komisija:
            a) renka iš savo tarpo pirmininką ir jo pavaduotoją;
            b) nagrinėja Sąjungos narių profesinės etikos pažeidimus;
            c) pagal reglamentą gali paskirti drausminę nuobaudą.
    3. Komisijos nutarimai yra galutiniai.

VII. Sąjungos skyriai
    1. Skyriai yra Sąjungos pagrindiniai vienetai, kurių užduotis – vykdyti Sąjungos tikslus.
    2. Skyriai steigiami, jeigu juose buriasi ne mažiau kaip 5 nariai.
    3. Skyriai gali jungtis į miestų, rajonų ir regioninius skyrius.
    4. Skyrius steigia ir likviduoja Sąjungos Taryba, nurodydama būstinę ir veiklos teritoriją, atsižvelgiant į narių skaičių.
    5. Aukščiausias skyriaus organas yra visuotinis narių susirinkimas arba konferencija. Ji šaukiama pasibaigus kadencijai kas 4 metai. Susirinkimas ar konferencija teisėti tuomet, kada juose dalyvauja ne mažiau 2/3 narių arba delegatų. Nutarimai priimami balsų dauguma. Visuotiniai narių susirinkimai gali būti ir neeiliniai. Rekomenduotina kasmet šaukti metines konferencijas metų rezultatams aptarti.
    6. Susirinkimas arba konferencija:
            a) išklauso ir tvirtina skyrių Tarybos ir revizijos ataskaitas;
            b) kas 4 metai renka Tarybą ir revizijos komisiją;
            c) numato pagrindines veiklos kryptis;
            d) tvirtina darbo planus, pajamų ir išlaidų sąmatas;
            e) Taryba, jos pirmininkas ir revizijos komisija renkami atviru balsavimu, balsų dauguma.
    7. Skyriaus taryba:
            a) organizuoja narių veiklą Sąjungos tikslams siekti;
            b) priima į Sąjungos narius inžinierius, bakalaurus ir magistrus bei juos šalina;
            c) rūpinasi Sąjungos narių profesiniu tobulinimusi, atstovauja ir gina jų teises;
            d) dalyvauja konkursuose, apžiūrose, seminaruose, teikia reikalingą informaciją;
            e) valdo skyriaus turtą ir savo finansus;
            f) atstovauja savo narius Sąjungos valdymo organuose, kitose organizacijose;
            g) bendradarbiauja su giminingomis sąjungomis, visuomeninėmis ir ekonominėmis organizacijomis, laikydamasi įstatuose numatytų veiklos priemonių ir tikslų;
            h) renka nario mokestį;
            i) Sąjungos Tarybai ir Sąjungos veiklai skiria pinigų sumą, proporcingą savo narių skaičiui ir nustatytą Sąjungos Tarybos;
    8. Revizijos komisija ir jos pirmininkas renkami visuotiniame narių susirinkime arba konferencijoje.
    9. Revizijos komisijos kompetencija yra:
            a) kontroliuoti skyriaus finansus, klubo veiklą, įstatų bei Sąjungos valdžios organų nutarimų laikymąsi;
            b) pateikti pastabas ir išvadas apie skyriaus veiklą skyriaus Tarybos posėdžiuose;
            c) kartą per metus pateikti skyriaus Tarybos posėdyje kontrolės ataskaitą.

VIII. Sąjungos ekonominė veikla

    1. Sąjunga gali užsiimti ekonomine veikla, susijusia su Sąjungos tikslais ir jos narių interesais, laikydamasi įstatymų nuostatų.
    2. Pelnas iš Sąjungos ekonominės veiklos skiriamas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir negali būti išdalijamas nariams.

IX. Sąjungos turtas ir finansai
    1. Sąjungos finansus sudaro:
            a) narių mokestis;
            b) įplaukos už įstatuose numatytą Sąjungos veiklą, atliekamą pagal sutartis;
            c) atskaitymai iš ekonominės veiklos pelno;
            d) pajamos iš nekilnojamojo ir kitokio turto, kuris yra Sąjungos nuosavybė;
            e) dovanos, palikimai, labdara bei kitos teisėtos pajamos.
    2. Sąjungos narių įnašų 70 % lieka skyriuose ir 30 % atiduodama Sąjungos Tarybai.
    3. Sąjungos lėšos skiriamos jos veiklai plėtoti, materialinei-techninei bazei ugdyti, įstatymais numatytais atvejais ir nustatyta tvarka įmokoms į biudžetą sumokėti, savo narių interesų bei socialinių teisių gynimui organizuoti.

X. Įstatų pakeitimas ir sąjungos veiklos nutraukimas
    1. Norint pakeisti sąjungos įstatus, būtinas delegatų suvažiavimo nutarimas, priimtas 2/3 suvažiavime dalyvaujančių delegatų balsų.
    2. Rengiamas įstatų pakeitimas privalo būti įtrauktas į delegatų suvažiavimo dienotvarkę bei išsiųstas skyriams 1 mėnesį prieš suvažiavimą.
    3. Sąjungos veikla gali būti atšaukiama delegatų suvažiavimo nutarimu, priimtų 3/4 visų suvažiavime dalyvaujančių delegatų balsų.
    4. Sąjunga gali būti likviduojama, reorganizuojama ar pertvarkoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka.
    5. Likusios lėšos ir turtas sunaudojami nepažeidžiant galiojančių įstatymų.

XI. Baigiamosios nuostatos
    1. Sąjungos pranešimai nariams ir kitiems asmenims išsiunčiami paštu, registruotu paštu ar įteikiami asmeniškai pasirašytinai, jeigu įstatymai ar šie įstatai nenumato kitaip. Jeigu yra reikalingas viešas pranešimų skelbimo būdas, jie spausdinami leidinyje „Mokslo Lietuva“.
    2. Jeigu kokie nors santykiai nėra sureguliuoti šių įstatų, taikomos atitinkamus santykius reguliuojančios Lietuvos Respublikos teisės aktų normos.
    3. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

Steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo prof. habil. dr. Alvydas Pikūnas (2005-01-27)